Doqoryav Wehba-me Nov 12, 2010

Qomoqga pu taruvop ha yukor-gu wehba-me he doqoryav

| Vuraf |

Yu fu-jo xuyu muwvo-me ja doqoryav wehba yamu dojo xodun-muw suga veykow ju. Yamu dojo fanlu suga xuyu ziyu, Yu xodun-jo yot doqoryav xasa-me zogir huwa-jo zop kofa da wokoy yahatuh-jo joyo veykow yordumam joyo dojo bujopfe.

.---. .---.  .---------.
|  | |  |  |     |  Dojo turu to xo-jo suga rupohu yot kahul-me
|  | |  |  '---------'  suga yot kuqoloj doqoryav-me,
|  | |  |  .---------.  woka-jo pu xo veykow xasa.
|  | |  |  |     |
'---' '---'  '---------'  (bujopfe husazu)

Pu tabu dojo xasa-me huwa, yaje dojo turu to-jo yordumam-jo doqoryav-me ja farun bupwafdo:

 ' .    Dojo fona ja jahot yumen dojo puyguq doqoryav-me
 ' .  ' .    hu farun guvowaw pu fasugo mumwo-gug.
.--.  ' .  Dojo yot doqoryav-me ja dojo puyguq to zoyak wo huh-vu mugu.
| | .---.  Dojo jusxu guvowaw to wupav-gu gubadi zu-vu fayuju,
'--' '---'    wokoy dojo xuwgahoy gubadi zu-vu turu.
.---------.
'---------'  Farun doqoryav to nuqa suga dojo xasa turu ropo-jo zuwa.

Yumen dojo turu-me suga dojo xasa-me, veykow bo vazefo to-jo xodun-jo yamu doqoryav-me pu ma ha-me. Joyo nutukub, zu to-jo puhafba febsoyo pu yazqow joyo. Zu wupav-jo zafifus mu-puwu yumen yaga wokoy jixka xozo-me. Zovit zu talo-jo, Yu su-jo tawa Yu yawa-jo pu wogo zu.

|| Juxam ||

Luyab Yu taruvop-jo veykow yot-rapa wehba ja veykow fofsuz pu yukor dojo ha-me he dojo lav-me, gateb satus gowoy-gu zumo ko he dojo voyo.

     ---
    ---- ----
  ----    ----
  --- ~  ~  ---
  | |__||___||__| |
  | | ~ | | ~ | |
  | |_||_| |_||_| |
  -----------------

Dojo ha-me ja dojo rosu moyjuqu to-jo rewala muba-jo wozu zuku-me---dojo tozro yot to-jo xa pu zuku po wilu rewala yowoyu pu zexo zamob-me. Yago-Gug, Yu xodun-jo veykow bo-qol, maffot-qol wehba pu ma veykow zar ha. Zu, raru, to-jo qawi-jo tak zamob---woho pu dojo wute-me yumen dojo doqoryav-me. Pu laxqu, zamob gowoy-me dojo yozelu-fo wufat pu ha-me ja rupohu wehba-me, yomqo zuku fub to mabo-jo yamu tak veykow foya bupwafdo zogir huwu dojo baju pu be pitay he dojo bugu mavkonuz.

    ==
  ..======..
 =====||=====
  ====||====
  | |  | |
  || ~  ||
  ||__||__||
 ||||______||||

Zo guvowaw-gug veykow geg suga farun wehba, xuyu qumok zafifus doqoryav xodun-muw yawa-jo pavkot-jo. Yu vayul-jo veykow xolo turu ja veykow fofsuz pu yawa yomqo yozelu veykow turu yomqo fegah yamu yomqo lawu saqwo suga doti-jo fako:

.-------..-------.
'-------''-------'  Fagyoyvor to gofa doqoryav-me gubadi bujopfe wokoy
| |  | |  | |  wofu sajufuf, mavkonuz.
| |  | |  | |
| |  | |  | |  Dojo sajufuf doqoryav-me to mumwo faq tawa dojo
'--'  '--'  '--'  doqoryav-me yaje fub wornozo gubadi qo la-me.

Yaje farun turu Yu sagpu vayul-jo veykow xasa yupar muhlo to nuw talij. Yakvo farun xasa Yu lu vayul-jo, he dojo gowoy-gu doqoryav-me, veykow bo-qol xasa:

   _
 __|_|__
 |___|___|
 |_______|
 | |  | |
 |_|___|_|  Ja dojo tuvubo gowoy-gu vuhogru, veykow ha wukew to yordumam-jo.
 |    |  Ko-Bu to nuw raru ruwetyu, mowop.
 |_______|
 |__|_|__|
 |_______|
 |__|_|__|
 |_______|
 |__|_|__|
 |_______|
 | |  | |
 |_|  |_|

Zayopu xuvozup-me suga dojo yozelu-turu xasa to-jo qawuf-jo. Dojo bo-qol xasa lu jafkuj farun ku pu dojo ma-muw suga dojo ha:

 _______
 |_______|
 |_|  |_|
 |_|___|_|
 |_______|

Farun huwu-jo zafifus razo fa ko-bu he ja. Teh-Qol tawa laxqu, Yu panmukox-jo dojo bo xasa ja veykow razo fulo-qol pu vayul ju:

     ______
    _|______|_
   |____||____|
    |_| ~ |_|
   . |_|_||_|_| .
  / '.|__||__|.' \
  _ '. '|____|.' .' _
 | |__'/   \'__| |
 _|_|___|   |___|_|_
|_______|   |_______|
| |  | |   | |  | |
|_|  |_|   |_|  |_|

Dojo ju to hozuv-gug roho-gu wokoy to fulo pu vayul, wokoy veykow haj-gug zahwowu turu fub to xodun-jo joyo dojo yuwla zuhil zogir pu taruvop bulu domumo-jo ha ma-muw. Yomqo farun laxqu to-jo puhafba zamob-bu, Yu fofsuz-jo pu vayul veykow zamob-xa paga yaje dojo muhu-jo turu suga dojo da xasa. Rofu, zu mehu-jo dojo wute-me yumen dojo doqoryav-me satus huwu-jo qagax zamob juba pu muba dojo ha wozu wulkoq-me---zaduylo fufhoh dojo tut-gu joyo dojo qotuj, juba zogir dojo ha to ram pu to husazu-jo, to-jo raru yozelu zaduylo tuvubo-jo zipgo xuwgahoy pu xodun veykow vo wako zogir hopwajfib-jo huj dojo ha. Yu fofsuz-jo pu quya yot haf-me suga doqoryav-me pu fohxe dojo bugu (veykow xawzoy suga homim), rofu Yu yahatuh-jo zay-jo sa. Xuyu luyab mago to-jo guvowaw ja xasa woruhu. Yu ho-jo he mazo pu wovbuk.

   _______
  |    |          /\  /\
  |_______|          / \ / \
  /\    /\         /  / \  \
 / \   / \   huj    /  /  \  \
 \  \  /  /  gubadi   \ /   \ /
  \  \ /  /         \/_______\/
  \ / \ /          |    |
   \/  \/          |_______|

Zovit dojo doqoryav-me to zuko-jo gubadi qo fayuju-me ja farun qa-muw, veykow ka-gug wu xasa to xodun-jo, joyo dojo bujopfe suga zogir fub to bulu xawzoy suga ma-muw. Yu ramob-jo pu tabu gowo gadom-me yamu veykow vapi gubadi bujopfe:

 ________ _______   ________ _______   ________ _______ 
|    ||    |  |  _____|| ___  |  |  _____|| ___  |
|________||_______|  |__|    |  |__|  |__|  ____|  |__|
|  |     |  |  | |_______|  | |  | |__|   | | |
|  |     |  |  | |  |  |  | |  | | |_____| | |
|  |     |  |  | |  |___|___| |  | | |   |__| |
|___|____ ___|___|  |__|  |    |__|  |__| |_____| |__|
|    ||    |  | |___|_______| |  | |___|_______| |
|________||_______|  |________||_______|  |________||_______|

Farun kahul lu lora-me dojo zuku wahol suga dojo ma-muw.

||| Wawpuf |||

Gakxi huh to gowoy-gu veykow voyo zafifus husazu-gu, zamob to madsu pu bom quya-gu guvowaw-gug doqoryav-me. Buwi-Gu mafhed-me ja dojo wute-me ra tothol mu. Zuku to buva-gug bom tak tabu-gu vuvo wute-me zuwa dojo ha-me to gubfa-jo yamu doqoryav-me zogir be dojo baju xojo pu da doqoryav-me.


Doqoryav Wehba-me

links to: the lake around which are a thousand tiny fires

linked from:
- November 12, 2010
- The Gostak
- The Mystery Machine
- Yuri Knorozov

all writing, chronological
next: Yuri Knorozov
previous: dwm