Yuri Knorozov Nov 12, 2010

xuyu : yu-vu
qo : zumo-vu
qumok : domumo zafifus baju
qawi : wofat

geg : ||||||| laxqu-me
xozo : |||| geg-me

doqoryav:

 ___
 |  |
 |___|


baju: (guvowaw suga dojo lav-me)

  o
 /|\   |
 / \   v
 -------uuuuuuu

bugu: (guvowaw suga dojo lav-me)

  /
 ()

buva / fulo:

 o
 /|\o
 / \   ( )

madsu:

  
  _o
 _| \( )  o

vuhogru:

 o
 /|\ |
 / \ v

fagyoyvor:

 o
 /|\     |
 / \     v


be:

 ^ ->
 | O |
 <- v

buwi:

 o
 /| \o___
 / \ | |

doti:

 o/== |  o
 /|   |  /|\
 / \ o v  / \==u

fako:

   \|/
   -o-
   /|\

  |    o
  v   /|\
 iiiiiiiiii/i\iii
 ----------------

fanlu / tothol:
  __
  |__|
 o/ \o
 /|  |\
 / \ / \

fasugo:

 |o
 ||\
 | |

fayuju:

 _____
 |  |
 |  |<---
 |___|

fona:

 ooo    ooo
 ooz <--  oox <--
 ooo    ooo

foya:

 --------- <---
 | o |
 | /|\ |
 | / \ |

gadom:

   |
   v
 o  ||
 /|\ ||
 / \ ||

gofa:

 ||||||||

gowo:

   ||
 --> || <--
   ||

gubfa:

       --- o
  ---  <-- /  \-|\
 /ooo\      / \

guvowaw / zar:

 |

ha:

  /
 ()
 _|_
 | |
 | |

haf / rapa:

 --------
 --------
 -------- <--
 --------

hozuv / yazqow / husazu / ko:

 o - - - -
 /|\
 / \

huj:

 o -------->
   ___
   | |

huwa / mumwo:
   _____
  /  /
  /  /
 /  /
 /____/

jahot:

 __  _ 
 | |  |
 | |  | z
 | |  |
 |__|  |

sajufuf:

 __
 | |
 | |
 | |
 |__|

jixka:

 ||||||||||||

ju:

  ____
 /  \
 | /\ |
 | | | |

jusxu:

    o
 <--- /|\
    / \

kahul:

 o o o o
  o  o
 o  o 
 o o o o

kofa:

 o
 /|\o <--
 / \ --> o --> o --> o

ku / panmukox:

    z n
   o/ oo
  n/|  oo
 z / \ oo

kuqoloj / tak:

  |
  v
 X X

la:

  |
  |
 ___| <--

lav:

  ~     ~ <--
     ~    ~
   o   /
 | /|\  () <-- |
 v / \  /|\    v
 ---------------uuuuuuuu

lawu / bo:

  ___   |
 |  |  v
 |___|  []

laxqu:

   \|/
   -o-
   /|\
   
 o
 /|\
 / \

nutukub:

    .
    )
    '
 
 o--<

ma / yukor:
 ______
 /   \
 | o  |
 | /|\ |
 | / \ |

maffot:

 |
 v
 ==== ----

mafhed:

  %%
 %-| 
  |--%
  |

mago:

  !
 o
 /|\
 / \

mavkonuz:

 -----
  X

mazo:

 z
 --
 
 []  | z

moyjuqu / paga / vazefo / tuvubo:

 ____
 |  |
 | <-|---
 |  |

muba:

 uuu
 uuu
 |
 v       ~~
  /  --->  ~
 ()     .
 |      |

mugu:

  _______
 / / \ \
 ( ( O ) )
 \__\_/__/

muhu:

  []
 o/ ^
 /| |
 / \ |

nuqa:

  ooo
  oox <---
  ooo

pavkot:

 o
 /|\ ---------.
 / \ <--------'

pitay:

         |
         v
 X X X      X

qa / taruvop / vayul / xodun / muhlo / tabu:

     o
 o   /|\o oooo
 oo o o / \  oooo

qotuj:
   _____
  /  /|
  /____/ |
  |  | |
  | <-------
  |____|/

ramob:

    ?
    o
   /|\
 [] / \ []

razo:
      |
      v
      ooo
     oooo
 o oo   ooooo

saqwo:

 oo
 oooo

talo:

  ~

 [] ~
 
 |
 v
  ~
 
 []

turu / tozro:

 ___
 |  |
 |  |
 |___| <---

bujopfe / rosu:

 ___
 |  | <---
 |  |
 |___|

tut:

 ___/     ___
 |   <--  |  |
 |___     |___|
   \

vapi:

   /\.
  / \'.
  /  \ '.
 /______\/

vo / hopwajfib / zamob: (guvowaw suga dojo lav-me)

   |
   v
  ~ ~  %    ~
  ~     %%%
    % ~ %%%%%
 o      %%%  ~
 /|\      |
 / \      |

voyo:

 _________
 | | |
 |__|__|
 | | |
 _|__|__|_

wako / wulkoq:

  uuu  u
 uuuuuuuuu  -->
 uu  uuu 

wahol:

  ___
 | ---> o
 |___

wo/yakvo:

 XX <--

woka / wehba / xasa:

 []
 []
 []

wokoy:

 ( X X )

wofu:

 |||||||||

wovbuk:

  ____
 /  \
 /   \
 \   /
 \____/

wu:

 _   __   
 \  / \  /
  \__/  \__/ 
  / \  / \ 
 _/  \__/  \
 \  / \  /
  \__/  \__/  
  / \  / \ 
 _/  \__/  \

wupav:

  o
  /|\
  / \
 -------

wute:

 ___________
 |      |
 | -./   |
 |  \.-  |
 |  /   |

xojo:

 ___-->
 | |  o

gubadi / zuhil:

 _o_<--
 | |

xuwgahoy:

 o
 /|\ --->
 / \

yago:

 X X <-- X

yaga:

 ||||||

yahatuh:

 X ---> <--- X

yawa / lora:

 o
 /|o\
 / \

yot:

 ||

yozelu:

  |
  v
 ___
 |  |
 |___|  []

yumen / puyguq:

  |
  v
 X X X

yuwla:

  /\ <---
 / \
 /  \

ziyu:

 o  o
 /|\ /|\
 / \ / \

zoyak:
  _______
 [_______]

zuko / wornozo:

 o--<

zuku: (talo-gu baju)

 u ~  u
  ~  u  ~
 u  ~
  u  u
 ------------

zuwa/yaje:

  X
 -----


Yuri Knorozov

links to: Doqoryav Wehba-me

linked from: November 12, 2010

all writing, chronological
next: multimedia
previous: Doqoryav Wehba-me